Text

Nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Västmanland

Nätverket startade 2024 och består av språk-, läs- och skrivutvecklare, eller motsvarande, som arbetar i någon av Västmanlands tio kommuner.

En bild på böcker i en boklåda

Nätverkets syfte

Nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS) i Västmanland stöds av Skolverket genom Nationellt Centrum för Språk,- läs och skrivutveckling (NCS). Idag finns 18 nätverk spridda över landet och Västmanland är ett av dem. Nätverket ska, enligt NCS, bidra till att undervisningen i regionens förskolor och skolor utvecklas systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

  • stärka kunskapen inom aktuella områden som rör barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling,
  • vara en arena för didaktiska samtal och erfarenhetsutbyte samt
  • synliggöra och stödja utvecklingsarbeten.

Deltagare

I nätverket ingår en eller flera SLS-utvecklare, eller motsvarande, från var och en av de tio kommunerna i Västmanland, sammanlagt strax över 25 personer. Den övervägande delen av deltagarna representerar grundskolan men några kommuner har även gett förskolans personal möjlighet att delta. Nätverket leds av Veronica Lindberg, språk-, läs- och skrivutvecklare i Hallstahammars kommun.

Teman och träffar

Nätverkets gemensamma tema är läsmotivation och under de sex planerade träffarna 2024-2025 kommer aktiviteter kopplat till temat anordnas för nätverket. Dessa aktiviteter ska sedan leda till utvecklingsarbeten i respektive kommun.

Bild på Veronica Lindberg

Veronica Lindberg

Kontakt

Vid frågor om deltagande, ta kontakt med Veronica Lindberg som leder nätverket.

Nätverksträffar 2024

17 januari - Upptaktsträff

Efter en gemensam lunch inledde Eva Hultin, professor i didaktik med inriktning svenska vid MDU, genom en föreläsning om engagerande läsning och litteratursamtal. Deltagarna fick också möjlighet att ytterligare bekanta sig med varandra genom gruppdiskussioner. Boken Leda läsfrämjande av Maria Heimer delades ut till nätverkets deltagare med uppgift att läsa den till nästa träff.

15 maj

Inför träffen: Läsa Leda läsfrämjande av Maria Heimer. Samla idéer om aktiviteter som kan öka läsmotivationen i respektive verksamhet.

23 oktober

Innehållet planeras under hösten.