Text

Regionalt nätverk för samordnare för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

På uppdrag av Skolverket anordnar Mälardalens universitet sedan flera år ett nätverk för samordnare för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande.

Nätverkets syfte

Det regionala nätverkets roll och syfte är dels att stimulera till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande mellan deltagarna, dels att lyfta fram beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Forskning, verksamhetsutveckling och aktuella frågeställningar från nätverksdeltagarna ingår därför i varje nätverksträff. Nätverket har mer och mer utvecklats till att vara deltagarstyrt utifrån skolhuvudmännens behov och utvecklingsområden.

Deltagare

Tolv skolhuvudmän deltar i nuläget med centralt placerade medarbetare med samordnaruppdrag. Dessa samordnaruppdrag kan se lite olika ut men gemensamt är att organisera och samordna på bästa sätt i den egna kommunen så att nyanlända och flerspråkiga elever får lagstadgat stöd i sitt lärande avseende såväl undervisning på modersmål, handledning på modersmål samt undervisning i svenska som andra språk.

Teman och träffar

Under våren 2023 har ledning och styrning samt delaktighet och engagemang från skolhuvudmannens hela styrkedja stått i fokus liksom sociokulturella faktorer som har betydelse för elevernas lärande och mående.

Kontakt

Känner du att nätverkets beskrivning passar din nuvarande eller blivande roll och kunskapsområde? Ta kontakt med Mait Walderlo på Mälardalens kompetenscentrum (MKL) för att få mer information.

Mait Walderlo