Text

Nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Sörmland

Nätverket består av språk-, läs- och skrivutvecklare, eller motsvarande, som arbetar i någon av Sörmlands nio kommuner.

En bild på en pojke i mellanåldern som läser en bok.

Nätverkets syfte

Nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS) i Sörmland stöds av Skolverket genom Nationellt Centrum för Språk,- läs och skrivutveckling (NCS). Idag finns 18 nätverk spridda över landet och Västmanland är ett av dem. Nätverket ska, enligt NCS, bidra till att undervisningen i regionens förskolor och skolor utvecklas systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

  • stärka kunskapen inom aktuella områden som rör barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling,
  • vara en arena för didaktiska samtal och erfarenhetsutbyte samt
  • synliggöra och stödja utvecklingsarbeten.

Deltagare

I nätverket ingår en eller flera SLS-utvecklare, eller motsvarande, från de flesta kommunerna i Sörmland, sammanlagt cirka 20 personer. Deltagarna representerar i dagsläget till störst del grundskolan. Nätverket leds av Madelene Thunell, språk-, läs- och skrivutvecklare i Eskilstuna kommun.

Teman och träffar

Nätverk Sörmlands gemensamma tema för året 2024 är “Pojkars läsande och lärande”. Valet av tema baseras på resultat från PISA där pojkar generellt uppvisar lägre resultat än flickor gällande läsförståelse. Detta överensstämmer även med resultat runt om i Sörmlands kommuner. Under året anordnas olika aktiviteter med tema “Pojkars läsande och lärande” i nätverket genom till exempel bokcirklar och föreläsningar. Nätverkets deltagare delar även kunskaper och erfarenheter med varandra för att inspirera och uppmuntra till insatser för att stärka undervisningen och lärandet inom språk, läsning och skrivning i respektive kommun. Nätverket träffas både fysiskt och digitalt, cirka fyra gånger per år.

Bild på Madelene Thunell

Madelene Thunell

Kontakt

Vid frågor om deltagande, ta kontakt med Madelene Thunell som leder nätverket.

Nätverksträffar 2024

31 januari

Innehåll: Samtal om PISA och några artiklar. Planering inför året.

2 maj

Innehåll: Aktuell info, bokcirkel utifrån Ann-Marie Körlings bok: Pojkars läsande och lärande

4 september, 12.00-16.00

Innehåll: Aktuell info, nuläge i våra kommuner, bokcirkel utifrån Fredrik Zimmermans bok: Nya vägar till en likvärdig skola

19 september, 15.00-17.30

Ann-Marie Körling föreläser med temat: Pojkars läsande och lärande

9 oktober, 15.00-17.30

Fredrik Zimmerman föreläser med temat: Pojkars läsande och lärande