Text

MKL:s Digitaliseringsnätverk

Digitaliseringsnätverket startade våren 2019 och har sedan dess haft regelbundna träffar för att dela erfarenheter om och diskutera aktuella frågor som rör förskolans och skolans digitalisering.

Nätverkets syfte och mål

Nätverket startade våren 2019 för att samverka kring förskolans och skolans digitaliseringsfrågor i Sörmland och Västmanland, med stöd från Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). Nätverkets syfte är:

  • att främja samverkan mellan skolhuvudmännen samt mellan dem och lärosätet om frågor som rör förskolans och skolans digitalisering
  • att inspirera och motivera till kollegialt lärande och utveckling i respektive verksamheter gällande aktuella frågor som rör förskolans och skolans digitalisering
  • att verka för god kvalitet, likvärdighet och hållbarhet i regionen avseende utbildning, styrning, säkerhet, support och upphandling i samband med förskolans och skolans digitalisering.

Nätverkets mål är att bidra till en likvärdig verksamhetsutveckling och lärande med god kvalitet genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och beakta dess utmaningar.

Målet uppnås genom regelbundet återkommande nätverksträffar med ett varierat och relevant innehåll för nätverkets deltagare samt tematräffar för andra yrkesverksamma inom förskola och skola i Sörmland och Västmanland.

Deltagare

Deltagarna i nätverket är lokaliserade i Sörmland och Västmanland och har en särskild koppling till digitalisering i skolan på ett övergripande och/eller strategiskt plan i kommunal eller fristående skolverksamhet. I nätverket finns till exempel IKT-samordnare, enhetschefer, verksamhetsutvecklare, verksamhetsledare, utvecklingsstrateger, dataskyddsamordnare och forskare. Samtliga kommunala skolhuvudmän, Fryxellska skolan i Västerås som fristående aktör, region Sörmland och region Västmanland samt Mälardalens universitet har deltagare i nätverket och uppdraget är:

  • att representera den egna organisationen/skolhuvudmannen,
  • att vara den egna oranisationens/skolhuvudmannens talesperson i planering och prioritering av temaområden som bör belysas på nätverksträffar och tematräffar,​
  • att föra dialog på hemmaplan och sprida inbjudningar till tematräffar till rätt målgrupp i den egna organisationen,​
  • att turas om att vara värdar för nätverksträffar och tematräffar.

Träffar

Nätverket träffas fysiskt två gånger per år varav en av träffarna delvis ägnas åt planering av kommande läsårs träffar. Innehållet i träffarna planeras gemensamt utifrån de frågor eller aktuella teman som identifierats i respektive organisation. Nätverket anordnar även fyra till sex digitala tematräffar som är öppna för intresserade att delta i. MKL bidrar med samordning och kontakter med akademin.

Under nätverksträffar och tematräffar ges deltagarna möjlighet att dela erfarenheter och kunskap med varandra, ta del av resultaten från utvecklings- och forskningsprojekt samt att diskutera och reflektera tillsammans. ​Vid behov kan också arbetsgrupper bildas för att arbeta vidare med angelägna frågor.

Du som arbetar inom förskola, skola eller vuxenutbildning i Västmanland och Sörmland med intresse av digitaliseringsfrågor är välkommen att delta på våra tematräffar. Tematräffarna anslås i Pedagog Mälardalens kalender och aviseras via mejl och Teams.

Kontakt

Om du vill anmäla dina kontaktuppgifter för att få ett mejlutskick i samband med tematräffarna eller har några frågor om MKL:s digitaliseringsnätverk, är du varmt välkommen att ta kontakt med Pia Ekholm Johansson på Mälardalens kompetenscentrum för lärande.

Pia Ekholm Johansson

Innehåll i nätverks- och tematräffar

2024

Träff 3

Nätverket träffades digitalt för att planera nästa läsårs träffar och presentera en lägeskoll i respektive verksamhet. Digitala Nationella Prov och AI i undervisningen var två punkter som diskuterades lite extra.

Träff 2

AI i undervisningen är en fråga som många yrkesverksamma i skolan brottas med just nu. Till vårens andra tematräff hade Dennis Langevik, Strängnäs kommun och Mogens Lauridsen, Flens kommun, bjudit in Joakim Flink, Helena Pentén och Benjamin Lüning för att tala om AI:s möjligheter och utmaningar i undervisningen. Här följer dokumentation från träffen:

Träff 1

ED-tech Flen bjöd in till digifysisk träff med rundvisning av lokaler och presentation av verksamheten. ED-tech Flen drivs som ett projekt mellan Flens kommun och region Sörmland (en av modda Sörmlands noder) och syftar till att arbeta för att inspirera barn, unga och skolpersonal till ökad kreativitet och fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik. Arbetet möjliggör nya sätt att undervisa i matematik, teknik och flera andra ämnen, där lärare kan få utbildning och stöd i hur exempelvis XR (extended reality), kan användas i undervisningen. Mogens Lauridsen och Jonny Björk höll i träffen.

Träff 3

Tjänstekollen är en tjänst som underlättar arbetet med att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer av digitala lärresurser. Conny Welén, Nyköpings kommun och och Thomas Wennersten, projektledare på Sambruk berättade hur idén med Tjänstekollen kom till och utvecklades tillsammans med över 20 kommuner.

Träff 2

Digitala nationella prov: Jonas Felixon och Peter Karlberg undervisningsråd på Skolverket, berättade om processen för skolor i samband med införandet av digitala nationella prov och Mikael Svensson programansvarig för skolans digitalisering på SKR, berättade om det stödmaterial som tagits fram för skolhuvudmännen.

Träff 1

Hur går det med förskolans digitalisering? Fredrik Söderlund, utvecklare i Västerås stad och Susanne Walan, forskare på Karlstad universitet hjälpte till att räta ut frågetecknet.

Träff 7

AI i digitala lärresurser Conny Welén, Nyköpings kommun och Ranald MacDonald, Eskilstuna kommun bjöd in till en förmiddag för att utforska hur AI används i Lexplore, Skolup, Schoolsoft Schema och Magma.

Träff 6

Digitalt skapande med textprogrammering - programmera, producera och publicera: Anders Olsson och Lillian Brevik från Köpings kommun visade köpingkodar.nu, en webbplats som utgår från hur man kan arbeta med programmering i klassrummet. Hur kan eleverna använda textprogrammering för att lösa verkliga problem? Frågan ställdes, diskuterades och avslutades med ett konstaterande om att programmering är ett område som behöver ytterligare uppmärksamhet.

Träff 5

Digitalidag - Modda Sörmland, Sveriges första ”digifysiska science center” inom bland annat teknik, naturvetenskap och matematik, för främst barn och unga. Projektledaren Sofie Sandvik berättade om Region Sörmlands strategiska satsning om att bygga Sveriges första digifysiska science center, genom utveckling av befintliga fysiska verksamheter i kombination med en digital plattform.

Träff 4

Styra, leda och organisera digitalisering - Strategigruppen delade erfarenheter från utbildningen Leda digitalisering som Surahammar och Köping deltagit i och vi fick höra Malin Frykman som varit utbildningsledare för utbildningen. Vi fick även en bild av digitaliseringsarbetet i Flen och tillfälle att nätverka med varandra.

Träff 3

Digitalisering i en föränderlig värld med eleven i fokus, en organisation för stöd till pedagoger och elever. Hallstahammars kommun presenterade hur pedagoger med en digilog struktur i undervisning hittar nya vägar att nå alla elever.

Träff 2

Digitala verktyg i undervisningen: Ett angeläget utvecklingsområde - Pernilla Kallberg, MDU föreläste och bytte erfarenheter kring digitala verktyg i undervisningen och hur kollegialt lärande kan bidra till utveckling.

Träff 1

Differentierad undervisning genom digitala verktyg: Annika Christensen från Skoldatateket/Utvecklingsenheten i Eskilstuna kommun presenterar ett utvecklingsprojekt som syftade till att lära alla elever att använda digitala verktyg med kommunlicens för att följa hur användandet gynnade lärandet. Film finns att se på SPSM.

Träff 5

Digitala nationella prov: Strategigruppen träffade Skolverket för att få mer information om övergången till digitala nationella prov.

Träff 4

Digitalidag: Sala presenterar hur IT-pedagoger och skolbibliotekarier samverkar, Västerås presenterar samverkansprojektet TUIS och Eskilstuna projektet Inklubit 360.

Träff 3

Katrineholms kommun visar hur de hanterar inköp av appar.

Träff 2

Föreläsning av Jonas Stier vid MDH om "Digitalisering som det tveeggade svärdet".

Träff 1

Region Sörmland presenterar en sammanställning om skolans påverkan av pandemin.

Träff 5

Skoldatateket i Eskilstuna presenterar sin verksamhet och digitala verktyg i lärandet.

Träff 4

Digitalidag: Digitalisering i förskola och grunskola F-6.

Träff 3

Region Västmanland presenterar LIKA skola, digitaliseringskartläggning.

Träff 2

Hallstahammars kommun berättar om sin digitaliseringssatsning. Forskare från MDH presenterar forskningsprojekt om didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg (år F-3).

Träff 1

GDPR-frågor utreds i Oxelösund. Forskare från MDH presenterar storskaligt utvecklingsprojekt om digitala verktyg och differentierad undervisning (förskola-år 1).

Träff 3

Digicenter i Strängnäs visar sin verksamhet, digitala lek- och upptäcktsmiljöer varvade med återvinningsskapande för yngre barn. Forskare från MDH presenterar forskningsprojekt. Social hållbar digitalisering.

Träff 2

KOMTEK i Eskilstuna visar sin verksamhet och forskare från MDH presenterar forskningsprojekt Video Enhanced Oservation i lärarutbildningen.

Träff 1

Uppstartsträff RISE, Västerås